Lê Xuân Thành

Module google custom search Joomla 2.5.x 1.0.0

Module, Google, Search

 1. Lê Xuân Thành
  1. Chức năng tim kiếm trong site của bạn
  2. Tìm kiếm trên tất cả các web khác thông qua google.
  3. Tìm kiếm hình ảnh trong site của bạn hoặc tất cả các web khác.
  4. Tìm kiếm video trong site hoặc tất cả các web khác.
  5. Tìm kiếm tin tức trong stie hoặc tất cả các web khác.